Banner

SB Automotive Terminal Set

Super B

SB Automotive Terminal Set  Zoom

SB Automotive Terminal Set

Deze klemmenset converteert de standaard aansluiting naar een automotive aansluiting.